Sự phong phú của Tiếng Việt qua một bài thơ với nhiều phong