Người không tranh giành không phải người ngốc mà là người có