Paris By Night 88 - Đường Về Quê Hương / Lam Phương