Người thông minh thích cãi lý, người trí huệ biết lắng nghe.