3 loại cơm không ăn, 3 loại tình không động và 3 loại người