Nhà có vợ hiền giống như quốc gia có tể tướng tài đức