3 CẶP CON GIÁP NẾU KHÔNG LẤY NHAU THÌ UỔNG PHÍ CẢ ĐỜI